Kiedy spółka jawna musi prowadzić pełną księgowość?

Kiedy spółka jawna musi prowadzić pełną księgowość?

Kiedy spółka jawna musi prowadzić pełną księgowość? Spółka jawna to forma działalności, ustępująca jedynie spółce komandytowej, osobowej, akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Kiedy warto rozważyć założenie spółki jawnej? Jeśli jesteś partnerem zajmującym się określoną branżą w jednej lub kilku branżach. W porównaniu z bardziej złożonymi formami biznesowymi i prostymi zabiegami księgowymi, niższe koszty operacyjne mogą zwiększyć atrakcyjność takich firm. Warto również wziąć pod uwagę kwestie odpowiedzialności.

Co to jest spółka jawna?

Kiedy spółka jawna musi prowadzić pełną księgowość?
Kiedy spółka jawna musi prowadzić pełną księgowość?

System spółki jawnej jest systemem partnerskim. Nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że m.in. nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych. Taką spółkę mogą założyć osoby fizyczne lub prawne, np. Spółka akcyjna. Nie jest wymagany żaden kapitał początkowy. Firma może uzyskać prawa i przejąć odpowiedzialność we własnym imieniu. Akcjonariusze muszą wnieść określony wkład w spółkę – wszyscy powinni być równi. Jednocześnie wspólnicy takich spółek mają równe prawa do udziału w zyskach i stratach spółki i mogą wymagać, aby wszystkie zyski zostały rozdzielone i wypłacone na koniec roku podatkowego. Dopuszczalne jest również żądanie rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Weź udział w akcjach. Nawet straty firmy nie są przeszkodą. Spółka może przeprowadzić likwidację na podstawie ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencjonowanych rachunków ryczałtowych oraz ksiąg rachunkowych, czyli likwidację na podstawie pełnej księgowości. Gdy dochód w danym roku przekracza 2 miliony euro i/lub wspólnik jest osobą prawną (taką jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), należy przeprowadzić pełną księgowość. Księgowość ta prowadzona jest przez biuro księgowe i firmy księgowe.

Cechy spółki jawnej

Spółka jawna oznacza spółkę osobową prowadzącą działalność gospodarczą pod własną nazwą (nazwa firmy). Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i przejmować odpowiedzialność. Zwykłe partnerstwo to dobre rozwiązanie dla partnerów z branży zajmujących się małą i średnią działalnością niskiego ryzyka. Zaletami spółki jawnej są: niższe koszty operacyjne w porównaniu z bardziej złożonymi formami działalności (np. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością); umiejętność prostej księgowości (pod warunkiem, że spółka jawna generuje nie więcej niż 2 mln euro przychodu); oraz zobowiązania majątkiem spółki. Księgowa powinna prowadzić dokumenty z dokładnością.

Zobacz również:

Firma jako oznaczenie spółki jawnej

Firma to spółka jawna prowadząca działalność gospodarczą i przeprowadzająca transakcje. Nie można zmienić nazwy firmy, ponieważ opisuje ona podmiot-przedsiębiorcę, a nie przedsiębiorstwo. W systemie spółki jawnej niezbędnym składnikiem nazwy firmy jest nazwa wspólnika: całość, część lub jeden z nich. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka handlowa, do nazwy spółki należy dodać pełną nazwę przedsiębiorstwa jawnego oraz wyraz „spółka jawna”, co wskazuje na formę organizacyjną przedsiębiorcy. Firma czyli nazwa spółki jawnej powstałej w wyniku reformy ustroju spółek cywilnych, może nawiązywać do nazwy obecnego systemu spółek cywilnych, w szczególności może zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników z dodatkowym określeniem „spółka jawna”. Jeżeli jednak nazwa restrukturyzowanej spółki różni się od nazwy spółki cywilnej, należy dodać nawias, który powinien zawierać treść starej nazwy.

Rejestracja spółki jawnej w KRS

Wspólnicy rejestrują firmę w krajowym rejestrze sądowym. Muszą sporządzić umowę, jeśli jest nieważna. Zmiany umowy wymagają zgody wszystkich partnerów (chyba że dokument stanowi inaczej). Jeżeli wkładem kapitałowym jest nieruchomość, można zawrzeć umowę z notariuszem w formie notarialnej. Umowa musi zawierać: nazwę i siedzibę firmy, wysokość i rodzaj wkładu kapitałowego każdego wspólnika, przedmiot działalności oraz czas trwania spółki (jeśli dotyczy). W przypadku wpisu firmy do Krajowego Rejestru Sądowego numery NIP i REGON zostaną nadane automatycznie.

Reprezentacja spółki jawnej

Firmę może reprezentować każdy partner. Akcjonariusze mogą obejmować różne rodzaje przedstawicieli w statucie spółki, na przykład za pośrednictwem agentów. Spółka nie posiada organizacji takiej jak komitet zarządzający czy rada nadzorcza. Może jednak posiadać przedstawiciela handlowego upoważnionego do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością. Każdy wspólnik jest solidarnie i oddzielnie odpowiedzialny za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (wraz z innymi wspólnikami i firmami). Zaletą spółki jawnej jest to, że najpierw spłaca długi z majątku spółki. Jeżeli egzekucja z majątku firmy jest nieważna, majątek wspólnika może zostać wyegzekwowany.

Kiedy spółka jawna nie prowadzi pkpir?

Jeżeli wspólnikami spółki jawnej jest zarówno osoba fizyczna, jak i komandytariusz, wówczas wspólnik w takim układzie wspólników nie będzie odpowiadał definicji komplementariusza osoby fizycznej zawartej w niniejszych zasadach. Sekcja 24a. Art. 1 ustawy o PIT. W związku z tym takie spółki jawne nie mogą prowadzić ksiąg podatkowych (pkpir) dla przychodów i kosztów. Od momentu zmiany składu spółki i pojawienia się nowych wspólników (tj. Spółek komandytowych) system spółek jawnych jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.